Direzion dl ITE Raetia

Prejentazion dl diretëur

A inuem dla comunità de scola dl ITE Raetia, ulëssi ve dé l bënunì sun nosta plata internet!

Do bën 20 ani da nseniant te deplù scoles te Südtirol, ma nce ora dla provinzia, me ie unida sëurandata da setëmber 2022 la ncëria da diretëur dl ITE Raetia de Urtijëi. Da diretëur me stal a cuer pudëi ti pité a nosta sculées y sculeies na bona fundamënta y preparazion per les/i njenië ca a na maniera idéela per l mond dl lëur. Per arjonjer chisc obietifs ie n'atmosfera positiva tl lauré y tl mparé na premissa fundamentela.

L ITE Raetia ie da truep ani na garanzia per n nseniamënt plurilinguistich de cualità tl ciamp dl'economia, dl turism y dl sport. Nëus ti dajon na gran mpurtanza al svilup y ala otimisazion dla piteda furmativa y ulon nce jì ite ai bujëns ti jëuni che se muda debota. 

Ve nvieie a vijité nosta plata internet per ve fé na idea plu a puntin de ciche nosta scola à da pité y ti mbince a duta la sculées y a duc i sculeies y ai nsenianc n ann de scola rich de suzes!

L diretëur - Bernhard Flatscher

Organigram

Ann de scola 2022/2023

Organigramma 2023-2024
Và al document
Register digitel