Ti scola per l turism te Gherdëina

Cun la rujenedes ncantëur per l mond

Cundizions per pudëi se scrì ite: 

Diplom dla scola mesana

Obietifs dla scola:

Tla sezion Turism mpera i sculeies la mpurtanza dl turism per l'economia dl Südtirol y l valor turistich dl ambient y dla cultura.  Chësta sezion njënia ca i studënc ala realiteies che muda aslune de chisc dis, ti pitan svilup tla cumpetënzes linguistiches ma sambën nce te chëles tecniches, informatiches, economiches y de dërt naziunel y nternazionel. L vën nce adurvà metodologies modernes de nseniamënt de rujeneda sciche CLIL. I sculeies mpera danter l auter nce a cunëscer cumpetënzes de planificazion, urganisazion, cuntrol y nce la gestion dl personal te na strutura turistica, l marketing turistich y l'aministrazion. 

Tla scoles dla valedes ladines vëniel adurvà l nseniamënt paritetich, ulache mesa la materies vën nseniedes per tudësch y meses per talian.

Nosc ponc de forza:

 • Model ejempler de na educazion plurilinguela
 • La rujenedes talian y tudësch à l medem valor tl nseniamënt
 • Preparazion ideéla per l ejam de bi- y trilinguism; 10 ani te na scola ladina cun sistem paritetich cun diplom de maduranza do avëi stlut ju n'università taliana o austriaca porta pro a giapé automaticamënter l dimplom de trilinguism C1
 • Proiec de rujeneda oradecà (viac linguistich y barat de studënc)
 • Furmazion pratica (praticariat de na strutura turistica, firma furmativa simuleda, vijita a aziendes etc.)
 • L ti vën dat na gran mpurtanza al ciamp dla rujenedes y dla comunicazion, dl'economia, dl dërt y dl marketing tl turism 
 • L vën pità cursc de furmazion per ruvé a diploms nternaziunei: p.ej. ECDL, First Certificate, CAE, etc.
 • Proiec interdisciplineres te deplù rujenedes
 • Cunlaurazion cun assoziazions turistiches y cun referënc recunesciui tl ciamp dl turism 
 • L vën laurà cun programs atuei per l'apusteda de hotiei
 • Puscibltà de crì ora na cuinta rujeneda (rus o spanuel)

Dureda:

5 ani

Titul de stude:

La scola fina via cun l ejam de maduranza y l diplom di 5 ani de Istitut Tecnic Economic tla sezion turism. L diplom te dà la puscibltà de jì inant te universiteies talianes, tudësces y nglëijes da nëus y nce oradecà. La preparazion ie ideéla per jì inant tl ciampl dla rujenedes, dl turism, dla giurisprudënza, dl' economia, etc.

Pusciblteies de lëur:

 • Tl ciamp dl turism y tl mond di hotiei
 • Tl' economia privata (p.ej. banches, agenzies de assegurazion, mprejes de cumerz y dl turism y de servijes, etc.)
 • Tl' aministrazion publica
 • Ti lëures ndependënc

Tabela dl' ëures:

Materies de nseniamënt1. Tlas2. Tlas3. Tlas4. Tlas5. Tlas
Religion (D/I/L)11111
Ladin (L)22222
Deutsch (D)44444
Italiano (I)44444
English (E)53444
Geschichte (D)22222
Mathematik (D)44333
Diritto ed Economia (I)22   
Biologie und Erdwissenschaften (D)22   
Physik und Chemie (D)22   
Geografie (D)22   
Informations- und Kommunikationstechnologie (D/I)22   
Economia Aziendale (I)22   
Spanuel (S) o rus (R)  2333
Discipline turistiche e aziendali (I)  444
Tourismusgeografie (D)  222
Legislazione turistica (I)  333
Arte e territorio (I)   2 22
Sport (I)22222
Nseniamënt sëurapro

   
Ëures al'ena3636363636
Ëures per tudësch1616111111
Ëures per talian1212151515


Register digitel