Rai Ladinia

Bernhard Flatscher sëurantol la stiera de Monica Moroder.

L prim di dl ann de scola 2022/23 tl Sudtirol ie nce l prim di de Bernhard Flatscher coche diretëur dl ITE Raetia de Urtijëi.

Jì inò a scola zënza mascres, zënza tesć, zënza didatica a destanza. Per 2942 mutans, mutons, jëunes y jëuni ladins à ncuei metù man l ann scolastich. N ann scolastich che messëssa inò purté ite la nurmalità do che i trëi ani passei ne ie nia stac saurì.

Tl Istitut Tecnich Economich Raetia cun na nuvità: Bernhard Flatscher ie l diretëur nuef. Ël sëurantol la stiera da Monica Moroder, che à tëut su la direzion raionela de Urtijëi.
Flatscher à nsenià nuef ani tl ITE. I cin ani passei iel stat vizediretëur. Esperienza, che ti juderà śën a ruvé ite tla ncëria nueva.

La mpurtanza di sculeies da oradecà.

Coche diretëur ie Bernhard Flatscher a cë de 37 nseniantes y nsenianc. L ITE Raetia à n organich scialdi jëun, metù adum da na cumpëida drët valiva danter nsenianc y nseniantes, nueves y esperc. N bon mix per crië sinergies y per curé na bona culaurazion.
220 sculees y sculeies ie scric ite chëst'ann, partì su te trëi sezions: chëla turistica, chëla marketing y la sezion sportiva.
Aldidancuei fej la fëta di sculeies nia de Gherdëina ora belau n terzo. Nia mé l sport, nce l sistem paritetich y nia per ultim l ambient familier te na strutura nia massa granda fej ora l'atratività dla scola.

"Purté inant l bon lëur fat ti ani passei".

N bon ambient de lëur ti stà nce a cuer al diretëur, che se ncunforta sun n bon lëur de scuadra, deberieda cun nsenianc, sculeies y personal nia nseniant de scola. Per l ann de scola che à metù man se à l diretëur nuef n iede tëut dant de purté inant l bon lëur fat i ani passei y de fé n var al iede.

Un di prim vares ie la plata internet nueva, ativa da ncuei.

   Zurück zur Übersicht
Ähnliche Artikel
Digitales Register