Sezion: Aministrazion, Finanzes, Marketing y Sport

 

La Sezion "Aministrazion, finanza, marketing y sport" tl ITC Raetia a Urtijëi ie pieda via tl ann de scola 2007/08 cun n drë sgors!
L ie unida metuda su la sezion nueva IGEA CUN SPORT tl ITC Raetia a Urtijëi. Tres l autonomia scolastica iel stat mesum mudé l ëurar de scola y jì ite nsci sun i debujëns de chëi jëuni che pratighea sport a livel agonistich. Mé cun l gran aiut dl organisazion da pert dl Schi Club Gherdëina y dl Snowboard Club Gherdëina y cun finanziamënc straordineres dla man publica y de privac, iel stat mesum de pië via cun chësta sezion te na scola auta. Nce sce l sport à n gran pëis, ti vën dat na gran mpurtanza ai studi y al nseniamënt dla materies scolastiches te n sistem de scola paritetich. 

La sezion IGEA (giuridica, economica, aziendela) ie metuda su da materies per njinië ca l studënt ai ujëns mudei dl mond dl lëur modern y ala aspetativa dla sozietà, che pertënd for plu cunescënzes nueves, cumpetënzes y fortli.

 

I ponc plu mpurtanc de chësta sezion ie:

  • L mëter adum de rajuneria y tecnica te na materia unica denumineda « economia aziendela » che vën nsenieda ntan dut l ziclus de stude.
  • La creazion de na zona de lëur tlameda “Tecnologia dla nfurmazion y cumunicazion”, per l arjonjer dla capaziteies che va de bujën per lauré te ambienc for plu nfurmatisei.
  • L stude dla nfurmatica nia coche disciplina a pert, ma sciche strumënt d’arichimënt dla matematica y dl’economia aziendela.
  • I nseniamënc dla scienzes natureles, dla fisica, dla chimica y dla geografia tol śën ite doi disciplines nueves: scienza dla natura y scienza dla materia.
  • Ntroduzion bele ti prim doi ani dla materies “dërt y economia” y “economia aziendela”

 

 ORAR

MATERIES DE NSENIAMNTËNT 1 tlas 2 tlas 3 tlas 4 tlas 5 tlas
Religion (I/D/L) 1 1 1 1 1
Ladin (L) 2 2 1 2 1
Deutsch (D) 4 4 3 4 4
Italiano (I) 4 4 4 3 4
English 3 3 3 3 3
Geschichte (D) 2 2 2 2 2
Mathematik (D) 4 4 3 3 3
Diritto ed economia (I) 2 2      
Biologie und Erdwissenschaften (D) 2 2      
Physik und Chemie (D) 2 2      
Geografie (D) 2 2      
Wirtschaftsgeografie (D)     2    
Tecnologie dell'informazione e comunicazione (I) (D) 2 2 2 2  
Economia aziendale/Simulimpresa (in 4.) (I) 2 2  6  8
Diritto (I)     3 2 3
Volkswirtschaft (D)     2 2 3
Scienze motorie e sportive (I) 2 2 4 4 3
Insegnamenti aggiuntivi/Zusätzl. Lernangebot 2 2     1
Ore settimanali/Wochenstunden 36 36 36 36 36
Unterrichtsstunden in Deutsch 16 16 15 13 12
Ore in lingua italiana 12 12 15 17 17