Ski College

L me fej dassën plajëi de ve fé al savëi che la Sezion Sport dl ITE Raetia a Urtijëi ie unida recunesciuda dala FISI Milan coche Ski College. L ITE à duta la careteristiches scrites dant (da udëi tl documënt njuntà) per pudëi unì recunesciù coche Ski College. Duc i set Ski College che ie unic recunesciui dala FISI puderà fé pea y se tò a dì, canche l vën metù a jì scumenciadives danter la Federazion y l Ministere dl’Istruzion. Chësc pont ie de gran mpurtanza, ajache per i sportifs de aut livel pudëssen nsci lauré ora miec n model de scola per pudëi mëter adum plu saurì scola y sport agonistich.

Pona saral la puscibilità de se lascé cunsië y avëi n aiut tecnich a desposizion da pert dla FISI, per ejëmpl pudëi fé pea stage metui a jì dala FISI y se nuzé de plu scumenciadives metudes a jì dala FISI n cunlaurazion cun l Ministere. 

Duta la grupa de lëur dla sezion sportiva, cun la diretëura Monica Moroder, la coordinadëura sport y presidënta dl Schi Club Gherdëina Lidia Bernardi, l coordinadëur scolastich (sport – scola) Aaron Demez, plu professëures, genitores, alenadëures y sculeies à l plajëi de pudëi ve comuniché na bela nutizia. Do 13 ani de lëur cun pascion y gran mpëni à la scola y l Schi Club Gherdëina giapà l recunescimënt:

 

SKI COLLEGE ITE RAETIA

L ITE Raetia ie la prima scola auta sportiva paritetica che vën recunesciuda coche Ski College - chësc ie propi n bel travert. Nosc sculeies à arjont de bon resultac sportifs de aut livel naziunel y nternaziunel: bën 31 sculeies y sculées te scuadres naziuneles à stlut ju i cin’ ani de scola auta cun l ejam de maduranza tl ITE Raetia (cëla njontes).

Njontes:

Normes per l recunescimënt – Ski College
Nfurmazions d’uni sort n con’ dla Scola Sportiva ITE Raetia de Urtijëi cun atività agonistica urganiseda dal Schi Club Gherdëina
Lista di sculeies y dla sculées che fej l ITE Reeta y ex-sculeies tla scuadres naziuneles
Lëtra ufiziela dla FISI: recunescimënt Ski College


L cunsëi federel dla FISI dl 23 auril 2020 ti sëurandà, sun pruposta dla Cumiscion de Valutazion, la numinazion de “Ski College” a chisc Istituc scolastics:

I.S.I.S. Ingerborg Bachmann di Tarvisio (Friuli Venezia Giulia)
Istituto Sup. Follador-De Rossi Ski College Veneto di Falcade (Veneto)
Scuola Ladina di Fassa di San Giovanni di Fassa (Trentino)
Scuola Sportiva Istituto Tecnico Economico “Raetia” di Ortisei/Valgardena (Alto Adige)
Istituto Sup. Claudia de Medicis di Malles/Venosta (Alto Adige)
Istituto College Frejus di Bardonecchia (Piemonte)
Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur (Valle d’Aosta)